„Facylitacja i innowacje społeczne jako podstawy modelu edukacji lokalnych liderów”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: KA1 – Mobilność edukacyjna

Typ akcji: KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Konkurs wniosków – rok: 2020

Rozpoczęcie projektu: 31/12/2020

Zakończenie projektu: 29/06/2022

Czas trwania projektu (w miesiącach): 18

Całkowita wartość projektu: 27 544,00 €

Poziom współfinansowania: 100%

Cele:

Realizacja projektu miała pomóc naszej organizacji wielopłaszczyznowo – z jednej strony wprost wpłynąć na podniesienie kompetencji kadry, z drugiej otworzyć możliwości współpracy i działania organizacji poza granicami kraju. Dzięki temu projektowi zostały osiągnięte cele specyficzne, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb organizacji:
1. opracowanie pionierskiego programu edukacji liderów lokalnych, którego bazę stanowi facylitacja społeczna;
2. poszerzenie horyzontów w zakresie organizacji nauczania osób dorosłych w krajach Europy;
3. niwelowanie barier pracy w języku obcym celem możliwości wdrażania nowej oferty/usług;
4. skomponowanie nowej oferty w oparciu o międzynarodowe doświadczenia i wiedzę (w procesie).

Działania:
Zrealizowano następujące działania projektowe:
– Job Shadowing
zrealizowane u doświadczonej organizacji z praktyką w dziedzinie zarządzania, współpracy z lokalnym samorządem, przedsiębiorczości i edukacji, a także zorientowanej na rozwijanie współpracy międzynarodowej w sektorze edukacji osób dorosłych jako katalizatora zmian i promocji środowiska lokalnego. Sesje Job Shadowing odbyły 4 osoby i trwały po 5 dni.
– Kurs facylitacji społecznej metodą Clean Coachingu
praca na konkretnym celu oraz dążeniu do przełożenia efektów na konkretne rozwiązania i działania. Kurs trwał 6 dni szkoleniowych i wzięły w nim udział 4 osoby.
– Kurs metodyki Action Learning
rozumiany jako uczenie się w działaniu z wykorzystaniem elementu refleksji w połączeniu z innymi procesami rozwiązywania problemów w organizacjach. Kurs trwał 6 dni szkoleniowych i wzięły w nim udział 4 osoby.
– Działania związane z rezultatem
opracowanie modelu kształcenia liderów lokalnych, ewaluacji projektu i sprawozdania.

Rezultaty:
1. Rezultaty materialne:
– świadectwo uczestnictwa – 8 certyfikatów ukończenia kursów i 4 certyfikaty Job Shadowing;
– Model Kształcenia Liderów wraz z programem i opisem metody oraz narzędziami – wydany we współpracy z partnerem zagranicznym

2. Rezultaty niematerialne:
– podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez SGR, dzięki umiędzynarodowieniu działań i zwiększeniu wiedzy i doświadczenia przez kadrę;
– zmiany na poziomie SGR zmierzające do wdrożenia modelu wspierania rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej na terenie subregionu słupskiego dla zainteresowanych samorządów i podmiotów ekonomii społecznej;
– zwiększenie efektywności działań SGR w kontekście pracy z lokalną społecznością, w tym osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez nienormatywne techniki pracy budowania relacji;
– lepsze umiejętności językowe dzięki przygotowaniu językowemu i mobilnościom i większa świadomość kulturowa;
– stworzenie możliwości i perspektyw – powstały pomysły na kolejne projekty.