W wyniku weryfikacji „Projektu Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi” pod kątem prawnym, Gmina Ustka oraz Słowińska Grupa Rybacka przedkładają ww. Projekt do ponownych konsultacji przez organizacje pozarządowe.

Zasady konsultacji:

 1. Cele:
  wypracowanie dokumentu określającego zasady i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Ustka ważnych dla niej spraw w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustalenie treści umieszczanych w stworzonej dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zakładce mieszczącej się na stronie internetowej Gminy Ustka,
 2. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach:
  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze Gminy Ustka.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji:
  20 maja 2015r. – 29 maja 2015r.,
 4. Sposób składania uwag i opinii:
  poprzez ankiety konsultacyjne dostępne:
 • w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce w Biurze Obsługi Interesantów oraz
  na stronie głównej Gminy Ustka w zakładce „Konsultacje społeczne”,
 • w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce oraz na stronie głównej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,
 1. Miejsce i godziny składania ankiet konsultacyjnych:

– Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce:

 • od 20 maja 2015r. do 29 maja 2015r.,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

– Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce:

 • od 20 maja 2015r. do 29 maja 2015r.,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

– mailowo do Pani Aldony Dawidowicz na adres: profilaktyka@ustka.ug.gov.pl lub do Pani Eweliny Laskowskiej na adres: e.laskowska@sgr.org.pl:

 • od 20 maja 2015r., od godz.: 00:00,
 • do 29 maja 2015r., do godz. 23:59,
 1. ogłoszenie wyników – ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag i opinii ukaże się dnia 2 czerwca 2015r.:
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce,
 • na stronie głównej Gminy Ustka w zakładce „Konsultacje społeczne”,
 • na stronie głównej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,
 • wyniki zostaną również przesłane drogą elektroniczną do organizacji, które wypełniły formularz danych kontaktowych.