Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skonsultowania ostatnich części nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027! Tym razem pytamy o Państwa zdanie w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięć, kryteriów wyboru, w tym innowacyjności oraz budżetu i wskaźników. Jednocześnie informujemy, że zapisy mogą się zmienić ze względu na zewnętrzne wytyczne lub spójność i edycję dokumentu, natomiast nie zmienia się założenie i idea.

Ankieta trwa do 11 maja br. jest dostępna pod linkiem: https://ankieta.sgr.org.pl/

 

Można wypełnić ją również w dokumencie elektronicznym i przesłać na adres: biuro@sgr.org.pl lub wydrukować i złożyć w naszym biurze przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (osiedle).

Wszystkie propozycje są udostępnione w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie wyjaśniamy, że:

  • część wskaźników jest dla nas obowiązkowa (wynika z programów ujętych w Strategii) – zaznaczono je na czerwono, a ponadto zostały one nieznacznie zmienione od czasu ostatniej ankiety (zostały ściślej powiązane z zewnętrznymi programami),
  • budżet na przedsięwzięcia w ramach FEP jest narzucony odgórnie,
  • kryteria i wskaźniki związane z innowacyjnością i wsparciem seniorów, osób młodych oraz osób z grup w niekorzystnej sytuacji są wysoko punktowane, a częściowo obowiązkowe.
  • dopasowanie definicji innowacyjności do określonych przedsięwzięć oraz rozpatrywanie jej w różnych aspektach jest punktowane.

Jednocześnie konsultujemy zmiany wprowadzone po ostatniej ankiecie – Państwa uwagi zostały poruszone podczas spotkań zespołów roboczych, które zrewidowały pod ich kątem nasze propozycje.

  1. Przedsięwzięcie 1.6. Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju zostało zamienione na: 1.6. Tworzenie i rozwój edukacyjnych przestrzeni ekologicznych. Jeden z ankietowanych wyraził opinię, iż przeznaczanie środków na działania edukacyjne to ich strata. Członkowie zespołu zauważyli, że na przedsięwzięcie przeznaczono nieznaczną sumę pieniędzy, jednak rzeczywiście wartością dodaną byłoby uzyskanie trwałych i wymiernych efektów. Stąd poszerzono zakres przedsięwzięcia o działania infrastrukturalne – organizacje pozarządowe będą mogły stworzyć przestrzeń edukacyjną związaną ze zrównoważonym rozwojem obejmującym zasoby przyrodnicze i kulturowe, np. ogrody permakulturowe, tradycyjne wioski, parki ekologiczne, itp.
  2. Przedsięwzięcie 1.2. Rozwój zielonej infrastruktury został zamieniony na 1.2. Rozwój infrastruktury publicznej i jej funkcji społecznych i ekologicznych. Uwaga dotyczyła niemożności osiągnięcia innowacyjności przy tworzeniu wyłącznie zielonej infrastruktury. Zdaniem zespołów na naszym obszarze jest ona innowacyjna sama w sobie, ale mimo to innowacyjność powinna bardziej odnosić się do podnoszenia funkcjonalności, dlatego poszerzono zakres przedsięwzięcia o tworzenie ogólnej infrastruktury z elementami ekologicznymi.

Inne zmiany: usunięto przedsięwzięcie: 2.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – inwestycje w OZE nie znalazły się w części zmienionego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczonej dla lokalnych grup działania. Instalacje urządzeń pozwalających na korzystanie z OZE będzie elementem innych przedsięwzięć – gospodarczych i w ramach niekomercyjnej infrastruktury.