Mając na uwadze zawarcie przez Państwa z samorządem województwa umów na realizację projektów z zakresu innego niż podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wypełniając obowiązek wynikający z zapisów §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości i składamy ofertę aneksowania zawartych umów o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem.

Szczególnie istotne, zdaniem samorządu województwa, zmiany w rozporządzeniu dot. operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (a zatem w umowach po zawarciu aneksu) dotyczą:

  1. zniesienia obowiązku osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług w określonym umową okresie;
  2. zmian postanowień dotyczących miejsc pracy, tj. zniesienie tzw „momentu bazowego” oraz umożliwienie zmian wskaźnika dotyczącego liczby nowych miejsc pracy z zastrzeżeniem obowiązku utworzenia na etapie wniosku o płatność co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz obowiązku utrzymania w okresie trwałości co najmniej jednego miejsca pracy;
  3. możliwości zmian postanowień w zakresie miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej.

 

Przedmiotowy aneks zawiera również istotne zmiany dla operacji realizowanych w zakresie innym niż rozwijanie działalności gospodarczej.

Aneksy zawierane będą na wniosek beneficjenta (nie należy składać wypełnionego aneksu, który znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji).W przypadku gdy zmiany dotyczyć mają zagadnień o których mowa w pkt.3 i 4, do wniosku należy dołączyć opinię LGD.

Beneficjentów z którymi zawarty został aneks COVID_I informujemy że nie obejmuje on zmian przepisów rozporządzenia o których mowa powyżej. W związku z powyższym konieczne jest złożenie kolejnego wniosku o aneks.

Formularz aneksu (wzór) znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.