„Europejskie przykłady wykorzystania potencjału rybactwa w rozwoju lokalnym”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Działanie: Realizacja operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Planowany okres realizacji: maj-październik 2022r.

Całkowita wartość projektu: 16 531,64 zł

Poziom współfinansowania: 90,7350995% (PO Rybactwo i Morze)

Kwota dofinansowania projektu: 15 000,00 zł

Cel główny: Wzmocnienie, zachowanie i wspieranie potencjału rybactwa poprzez nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy m.in. w zakresie tworzenia łańcucha dostaw, wymianę dobrych praktyk podczas organizowanego przez Partnerów projektu międzynarodowego wyjazdu studyjnego dla rybaków i przedstawicieli lokalnego środowiska okołorybackiego.

Cel ogólny LSR: Rozwój zrównoważonego rybactwa i wykorzystanie jego potencjału.

Cel szczegółowy LSR: 3.2. Zachowanie sektora rybackiego.

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.2. Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich.

Działania przewidziane w ramach projektu:

Rodzaj działania Termin działania
Międzynarodowy wyjazd studyjny maj 2022r.
Promocja – projekt i druk kalendarzy ściennych maj-październik 2022r.