Zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2015r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta w Ustce 
 przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.
Proponowany porządek spotkania:
1) Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4) Przedstawienie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – rzeczowego i finansowego – za rok 2014.
7) Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2014  i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2014r.,
b) w sprawie sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2014r.,
c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
10) Przedstawienie przez Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej rocznego sprawozdania za rok  2014.  i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2014r.
11) Przedstawienie raportu z ewaluacji Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2014r.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
13) Wybory uzupełniające do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzone wśród kandydatów z sektora publicznego:
a) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej,
b) wyjaśnienie zasad głosowania na kandydatów do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej,
c) wybory uzupełniające do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzone wśród kandydatów z sektora publicznego,
d) ogłoszenie uchwały w sprawie składu Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej,
e) podjęcie uchwały w sprawie podziału funkcji między Członków Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.
14) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzone wśród kandydatów z sektora publicznego z Gminy Smołdzino:
a) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
b) wyjaśnienie zasad głosowania na kandydatów do Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
c) wybory uzupełniające do Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzone wśród kandydatów z sektora publicznego,
d) ogłoszenie uchwały w sprawie składu Komitetu Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
15) Wolne głosy i wnioski.
16) Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał: