Słowińska Grupa Rybacka planuje wydać na sezon letni 2019 mapy turystyczne dla osób wypoczywających na obszarze SGR. Mapy te zawierać będą propozycje konkretnych atrakcji związanych z rybackim charakterem terenu i wpisujących się w Słowiński Szlak Rybacki.

Przedmiot zamówienia:

 • projekt i druk map promujących tradycje rybackie obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej:
 1. Rozkładana mapa obszaru:
 • format wyjściowy (mapa złożona) o wymiarach ok. 10 cm x 10,5 cm,
 • rozkładana do rozmiaru 30 cm x 31,5 cm
 • zadruk dwustronny
 • pełny kolor
 • ologowanie UE
 1. Po rozłożeniu zadruk mapy – obszar objęty Słowińskim Szlakiem Rybackim (Gmina Ustka, Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Smołdzino) z naniesieniem wszystkich punków Słowińskiego Szlaku Rybackiego, z odniesieniem do większych miejscowości oraz legenda. Mapa wykonana w skali dostosowanej do zaproponowanego formatu mapy topograficznej regionu.
 2. Na rewersie mapy zadruk graficzny z tekstem (szczegóły opracowywane na bieżąco podczas pracy nad projektem)
 3. Dostarczenie informacji dotyczące opisu atrakcji turystycznych oraz zdjęć leży po stronie Zamawiającego. Mapa topograficzna powinna zawierać niezbędne elementy istotne i pomocne w lokalizacji i orientacji w terenie dla turystów.
 4. Wycena dla nakładu 2500 oraz 5000 sztuk.

Termin realizacji zamówienia:
30 czerwca 2019r.

Termin i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 20 lutego 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Dodatkowe informacje:

 1. Oferta musi zostać złożona na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
  z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów i treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 4. W przypadku niezłożenia minimum dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem, postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zostanie unieważnione.
 5. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Formularz ofertowy wraz z pełnym zapytaniem ofertowym: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Zakład Poligraficzny „GRAWIPOL” G. Zblewska i Wspólnicy Sp.J. (ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk)