W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych na wydarzenia organizowane w ramach przedmiotowego projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 24 kwietnia 2017r. do godziny 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym: 

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Słowińska Grupa Rybacka unieważnia zapytanie ofertowe nr 01/04/2017/OWES/SGR z dnia 14 kwietnia 2017r. dot. przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych na wydarzenia organizowane w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.