Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na:

zakup, dostawę i montaż (wraz z przygotowaniem podłoża) 2 morskich kontenerów użytkowych (one way) wraz z wyposażeniem, połączonych w układzie L (załącznik nr 3) i zmodyfikowanych zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty:

 

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście, kurierem, pocztą – liczy się data wpływu) do dnia 16 września 2022r. do godz. 15.30.

19.09.2022r.

W wyniku niniejszego postępowania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta.