Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 15 października 2021r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101
odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
 6. Wybory do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału funkcji pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybory na członków do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie składu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 9. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 08 października 2021r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 23 czerwca 2020r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR
o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.

Jednocześnie informujemy, że załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

– karta zgłoszenia kandydata,

– zasady zgłaszania i głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej SGR,

– dokument opisujący skład Rady SGR zgodny z obecnie obowiązującymi zasadami,

– zasady zgłaszania kandydatów oraz pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu posiadającego osobowość prawną w Radzie SGR.

Kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz na Członków Rady SGR należy zgłaszać do dnia
14 października 2021r. poprzez dostarczenie do Biura SGR (ul. Ustecka 8, Przewłoka) karty zgłoszenia kandydata.