Zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego
  i finansowego – za rok 2023.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2023 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2023r.,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2023r.,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2023r.
 12. Przedstawienie Raportu z ewaluacji działalności SGR w 2023r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2023-2027,
  • przyjęcia Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej,
  • przyjęcia kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2023 – 2027.
 14. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
 15. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 20 czerwca 2024r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 12:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 12:15.