Zawiadamiamy, że w dniu 19 maja 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy  ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia – merytorycznego
  i finansowego – za rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej za rok 2022 i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2022r.,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2022r.,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej za 2022r.
 12. Przedstawienie Raportu z ewaluacji działalności SGR w 2022r.
 13. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych.
 14. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia wynikających z nich zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.
 15. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
 16. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
 17. Wybory uzupełniające do Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie składu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 16 maja 2023r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.

Kandydatów na Członków Rady SGR należy zgłaszać do dnia 18 maja 2023r. poprzez dostarczenie do Biura SGR (ul. Ustecka 8, Przewłoka) karty zgłoszenia kandydata.