Z satysfakcją informujemy, że właśnie formalnie zakończyliśmy działania w ramach projektu pn. „Facylitacja i innowacje społeczne jako podstawy modelu edukacji lokalnych liderów”, finansowanego przez program Erasmus Plus.

Pomimo niełatwego okresu dla podróży (obostrzenia związane z Covid-19), udało nam się w pełni zrealizować założone we wniosku działania. Cierpliwość i doświadczenie w realizacji projektów okazały się nieocenione. Sukcesywnie pokonywaliśmy kolejne kroki do realizacji założeń, elastyczne podejście do wcześniej założonego harmonogramu było kluczowe i udało się także dzięki zaangażowaniu i wsparciu francuskiej organizacji partnerskiej.

Tak więc, zrealizowaliśmy następujące działania projektowe:

  • Job Shadowing – zrealizowane u doświadczonej organizacji z praktyką w dziedzinie zarządzania, współpracy z lokalnym samorządem, przedsiębiorczości i edukacji, a także zorientowanej na rozwijanie współpracy międzynarodowej w sektorze edukacji osób dorosłych, jako katalizatora zmian i promocji środowiska lokalnego;
  • Kurs facylitacji społecznej – metodą Clean Coachingu – praca na konkretnym celu oraz dążeniu do przełożenia efektów na konkretne rozwiązania i działania;
  • Kurs metodyki Action Learning – rozumiany jako uczenie się w działaniu z wykorzystaniem elementu refleksji w połączeniu z innymi procesami rozwiązywania problemów w organizacjach;
  • Działania związane z rezultatem – opracowanie Modelu Kształcenia Liderów i jego upowszechnienie, opracowanie ewaluacji projektu i sprawozdania.

Realizacja projektu dała nam nowe perspektywy – był to nasz pierwszy projekt o wymiarze międzynarodowym. Przełamywaliśmy najpierw własne bariery mentalne i organizacyjne, by potem pomóc w tym innym, głównie liderom, którym dedykowaliśmy naszą pracę. Podnieśliśmy swoje umiejętności realizacji projektów i współpracy w międzynarodowym środowisku – poczuliśmy się też partnerami w tej edukacyjnej przestrzeni – dostawaliśmy nową wiedzę, ale też dzieliliśmy się naszą. Wymieniając doświadczenia dostrzegliśmy nowe możliwości dla naszej organizacji i chcieliśmy dalej rozwijać intersujące nas tematy. Udział w kursach, zorganizowanych pod zdefiniowane przez nas potrzeby, był czasem uczenia się nie tylko nowych formuł rozwoju i edukacji, ale też dużo o sobie. Szybko się okazało, że to co osobiste – jest też bardzo ogólne. Pracując na dużej otwartości i akceptacji dla siebie nawzajem trafiliśmy na zakresy intersujące i nas i organizacje goszczącą– i tak powstał zarys kolejnego projektu międzynarodowego nt. wspierania osób z niepełnosprawnością adresowany głównie do kobiet – Amazonek. Wiemy już, że nasz projekt został zakwalifikowany do realizacji i mamy przed sobą nową ekscytującą przygodę rozwojową.

Realizacja projektu miała pomóc naszej organizacji wielopłaszczyznowo – z jednej strony wprost wpłynąć na podniesienie kompetencji kadry, z drugiej otworzyć możliwości współpracy i działania organizacji poza granicami kraju. Dzięki temu projektowi zostały osiągnięte cele specyficzne, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb organizacji:

  1. opracowanie innowacyjnego programu edukacji liderów lokalnych, którego bazę stanowi facylitacja społeczna;
  2. poszerzenie horyzontów w zakresie organizacji nauczania osób dorosłych w krajach Europy;
  3. niwelowanie barier pracy w języku obcym celem możliwości wdrażania nowej oferty/usług;
  4. skomponowanie nowej oferty w oparciu o międzynarodowe doświadczenia i wiedzę (w procesie).

Opracowany program pn. Model Kształcenia Liderów zawiera 2 części – pierwsza z nich dotyczy procesu pracy nad rezultatem, druga zawiera instrukcje dla użytkowników umożliwiające samodzielne praktykowanie w swojej organizacji.

Model dostępny tu:

Zapraszamy do korzystania i rozwijania swoich kompetencji.

Chcemy też być z Wami, Odbiorcami, w ciągłym kontakcie, by móc dalej współpracować i udoskonalać nasz model.

Do usłyszenia!