Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim (OWES) to miejsce dla osób, które planują założyć organizację pozarządową oraz dla tych, którzy już ją prowadzą. Jako OWES świadczymy szeroki zakres usług: doradztwo, szkolenia, dotacje – w zależności od potrzeb organizacji bądź grupy inicjatywnej chcącej taką organizację założyć.

Jeśli więc masz pomysł na przedsiębiorstwo społeczne/stowarzyszenie/fundację/…, ale nie bardzo wiesz jak zacząć? Bądź też szukasz nowych rozwiązań dla istniejącej organizacji – zapraszamy do placówek OWES! Oferujemy:

  • doradztwo (ogólne, specjalistyczne i biznesowe), skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES), jednostek samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia ekonomii społecznej i osób fizycznych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, które są zainteresowane założeniem, przystąpieniem lub rozwojem PES, bądź stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (PS)

Doradztwo ogólne:
– zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
– zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form prawnych i typów),
– rejestrowanie działalności PES,
– zewnętrzne finansowanie PS i PES,
– prowadzenie działalności statutowej ES

Doradztwo specjalistyczne:
– w zakresie prawnym: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracowników,
– w zakresie księgowo – podatkowym: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
– w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
– w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe,
– w zakresie marketingowym: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Doradztwo biznesowe:
– doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
– poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert,
– przygotowanie i praca nad biznes planem,
– negocjacje z instytucjami finansującymi.

  • szkolenia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej – przygotowują do pracy w sektorze ekonomii społecznej (ES), podnoszą kompetencje i kwalifikacje. Osoby planujące założyć przedsiębiorstwo społeczne zapraszamy na szkolenia wstępne dla Grup Inicjatywnych – przygotowują one uczestników do wypracowania założeń dot. stworzenia podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego lub zawiązania partnerstwa.

 

  • dotacje i wsparcie pomostowe dla osób zainteresowanych utworzeniem miejsca pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejącym, bądź nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym. Dotacje przyznawane są w oparciu o Regulamin udzielania wsparcia finansowego, który określa m.in. kryteria formalne oraz merytoryczne przyznawania dofinansowania.

Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj na stronę OWES: http://owes-cio.pl/

Bądź skontaktuj się z nami:
tel. 516 559 181
e-mail: biuro@sgr.org.pl