Słowińska Grupa Rybacka ogłasza konsultacje kryteriów wyboru w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza, które są realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2023 – 2027.

Termin: od 10 czerwca 2024r. do 16 czerwca 2024r.

Forma: ogłoszenie na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: sgr.org.pl.

Sposób udziału w konsultacjach:

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i:

– przesłanie go mailowo do Biura SGR na adres: biuro@sgr.org.pl,

– dostarczenie go do siedziby SGR osobiście lub pocztą (pod uwagę będą brane wyłącznie ankiety, które do 16 czerwca 2024r. wpłyną do Biura SGR) po adres: ul. Ustecka 8 w Przewłoka, 76-270 Ustka.

Po konsultacjach na naszej stronie internetowej: ww.sgr.org.pl ukaże się raport z konsultacji, a ich wyniki zostaną przedłożone pod obrady organu SGR zgodnie z obowiązującym statutem. 

Przypominamy, że kryteria zostały ustalone i zaakceptowane przez lokalną społeczność w toku tworzenia Strategii. Obecne konsultacje dotyczą jedynie wybranego kryterium, co do których zaszło uzasadnienie zmiany.

Zakres zmian

Dodanie do przedsięwzięcia 2.2. Tworzenie magazynów energii kryterium o treści:

Wnioskodawca jest prosumentem  – 0 albo 2 pkt.

Definicja: zgodnie z art. 2 pkt. 27a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925) prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Sposób weryfikacji: umowa kompleksowa na zakup energii oraz oświadczenie wnioskodawcy  wytwarzaniu energii wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

 Uzasadnienie: ww. kryterium jest rekomendowane w ramach przedsięwzięcia FEPM.02.07 Odnawialne źródła energii Funduszy Europejskich dla Pomorza.

Załączniki:

– Formularz konsultacyjny