Data publikacji ogłoszenia: 23 marca 2018r.

Ogłoszenie nr 7/2018

z dnia 23 marca 2018r.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

9 kwietnia 2018r. – 26 kwietnia 2018r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 180 000,00 PLN

Wysokość pomocy na operację oraz forma wsparcia:

Wysokość pomocy na operację udzielana w formie premii wynosi 60 000,00 PLN.

Intensywność wsparcia

Do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Rodzaj beneficjenta:

Osoba fizyczna spełniająca wszystkie wymogi w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru konieczna, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 10 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: http://sgr.org.pl/dotacje/dokumenty/ oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy
ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Dokumenty w postaci kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, kryteriów ustalenia kwoty wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji wraz z podaniem min. liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania, znajdują się na stronie www.sgr.org.pl pod niniejszym ogłoszeniem o naborze (załącznik nr 1).

Załączniki:

1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji:

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru:

4. Oświadczenia wnioskodawcy:

5. Wniosek o przyznanie pomocy:

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

7. Biznesplan:

8. Instrukcja wypełniania biznesplanu:

9. Tabela finansowa do biznesplanu:

10. Wzór umowy o przyznaniu pomocy:

11. Wzór załącznika nr 2 do umowy – wykaz działek:

12. Wniosek o płatność:

13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

14. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur:

15. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu:

16. Instrukcja wypełniania sprawozdania z biznesplanu:

 

LISTA WNIOSKODAWCÓW WEZWANYCH DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB UZUPEŁNIEŃ:

1.

 

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.