Uchwałą Zarządu nr 1/2018 nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.1.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności” zostaje odwołany.

 

 

Data publikacji ogłoszenia: 29 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie nr 05/2018
Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
23 stycznia 2018r. – 13 lutego 2018r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;
od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności zgodny z zakresem, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 617 248,00 PLN
w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 1 029 054,90 PLN.

Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kwalifikowalnych wydatków publicznych w całości finansowana jest ze środków EFRROW”.

Maksymalny limit pomocy na operację:
Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 171 509,15 PLN.

Intensywność wsparcia:
Do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:
Refundacja.

Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:
– złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
– złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
– złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
a. Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych,
b. Wnioskodawca działa w sferze kultury.
5. Zgodność operacji z LSR.
6. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 9,2 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:
Dokumenty w postaci:
– Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
– wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
– wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
– wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
– listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
– kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
– procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:
1. Kryteria oceny wstępnej, zgodności operacji z LSR, kryteria ustalania kwoty wsparcia i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.
Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

 

Dokumentacja aplikacyjna:

  1. Wniosek o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Wzór umowy o dofinansowanie

4. Zestawienie rzeczowo – finansowe

5. Wykaz działek ewidencyjnych

6. Wykaz kar administracyjnych

7. Wniosek o płatność

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność