Ogłoszenie nr 01/2016

 Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:
17 stycznia 2017r. – 28 lutego 2017r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;
od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej  i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 900 000,00 PLN,
w tym wartość wkładu EFRROW wynosi: 572 670,00 PLN

Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze środków EFRROW”

Maksymalny limit pomocy na operację:
Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 254 520,00 PLN

Intensywność wsparcia:
63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

Forma wsparcia:
Refundacja. 

Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 • wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych
 • złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 1. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 2. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 10 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej:  http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Lokalna-Strategia-Rozwoju-2014-2020 oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności
  z PROW i kryteriów wyboru operacji:
 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru:
 4. Wniosek o przyznanie pomocy:
 5. Instrukcja wypełniania wniosku:

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: +48 516 559 181.