Opublikowano: 16 listopada 2021r.

 

Ogłoszenie nr 21/2021/R

z dnia 16 listopada 2021r. 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

30 listopada 2021r. – 22 grudnia 2021r., do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego, który mieści się w zakresie ujętym
w §4. pkt. 1. lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 300 000,00 euro, co przy indykatywnym kursie w wysokości 4,00 PLN wynosi 1 200 000,00 PLN,

w tym wartość wkładu EFMR wynosi: 255 000,00 euro, co przy indykatywnym kursie w wysokości 4,00 PLN wynosi 1 020 000,00 PLN.

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć:

 • 400 000,00 zł na jednego beneficjenta – w przypadku wnioskodawcy uprawnionego do rybactwa wskazanego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r.,
 • 300 000,00zł na jednego beneficjenta – w przypadku innych podmiotów.

Intensywność wsparcia

Do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naborów:
 • Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub statutową, tj. posiada siedzibę lub oddział lub posiada miejsce zameldowania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w którym mieszczą się: Gmina i Miasto Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino i Gmina Ustka.

Uzasadnienie: dokumenty legislacyjne odnoszące się do programu „Rybactwo i Morze” 2014-2020 nie określają beneficjenta ze względu na miejsce jego zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej, dlatego niezbędne jest wprowadzenie obostrzeń w tym zakresie. W przeciwnym razie istnieje możliwość przekazania dotacji podmiotom spoza obszaru, co jest rozbieżne z zapisami LSR, która ma celu m.in. wsparcie lokalnych podmiotów, które ponoszą straty z powodu zanikania rybactwa, które do niedawna stanowiło jedną z głównych gałęzi gospodarki na o terenie (cel szczegółowy: 3.2. Zachowanie sektora rybackiego).

 1. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 2. Zgodność operacji z LSR.
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 12 pkt. (40% punktów).

 

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

 

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji.

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 593 070 757 lub 516 559 181.

Pozostałe dokumenty: