Ogłoszenie nr 2/2019/G

z dnia 16 kwietnia 2019r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

7 maja 2019r. – 28 maja 2019r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:

Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności zgodny z zakresem ujętym w §2. ust.1. pkt 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. oraz celem projektu grantowego (celem LSR): Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności po przez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:  100 000,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedno zadanie grantowe nie może przekroczyć  15 000,00 PLN.

Intensywność wsparcia

Do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Prefinansowanie.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 5. Wnioskodawca jest organizacją pozarządową w rozumieniu zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) z późn. zm.,
 6. w ramach wniosku o dofinansowanie przewidziano działania w zakresie: organizacji i prowadzenia kół zainteresowań, klubów, zajęć tematycznych, szkoleń oraz innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Zgodność wniosków o powierzenie grantu z LSR.
 8. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby wniosek o powierzenie grantu mógł zostać wybrany do finansowania, tj. 10,4 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami,
 • wzoru umowy o przyznanie grantu wraz z załącznikami,
 • wzoru wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy składany przez LGD,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego między LGD a IP,
 • wzoru wniosku o płatność rozliczającego projekt grantowy składanego przez LGD,
 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  powierzenia grantów oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu,
 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,
 • procedur oceny i wyboru zadań grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej zawartych w Księdze Procedur i Kryteriów SGR

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

 

Załączniki:

Kryteria oceny wstępnej, zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR, kryteria ustalania kwoty wsparcia i kryteria wyboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru wniosków o powierzenie grantu.                                                                                                                                     

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.                             

Oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na informowanie o naborze wniosków drogą elektroniczną i o otrzymaniu informacji na temat wnioskodawców wezwanych do wniesienia uzupełnień do złożonej przez nich dokumentacji konkursowej.                                                                                 

Dokumenty:

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.