Ogłoszenie nr 12/2021

z dnia 15 kwietnia 2021r.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

30 kwietnia 2021r. – 21 maja 2021r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres tematyczny:

Rozwój kompleksowej oferty turystycznej, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. z późn. zmianami

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 50 000,00 EURO,

co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro wynosi: 200 000,00 PLN

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 200 000,00 PLN

Intensywność wsparcia

Do 70% kosztów kwalifikowalnych. 

Forma wsparcia:

Refundacja 

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Rodzaj beneficjenta

Podmioty, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, spełniające wszystkie wymogi w zakresie rozwoju kompleksowej oferty turystycznej zgodnie z § 2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. z poźn. zmianami.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 10,8 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostepnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,
 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Dokumenty w postaci kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, kryteriów ustalenia kwoty wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji wraz z podaniem min. liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania, znajdują się na stronie www.sgr.org.pl pod niniejszym ogłoszeniem o naborze (załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających  spełnienie  warunków  udzielenia  wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji.

3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

Dokumenty dla Beneficjenta: