Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 5/2018

Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w ramach naboru:

  • data ogłoszenia naboru: 6 lutego 2018r.
  • oznaczenie naboru: 5/2018
  • konkurs realizowany w ramach: celu szczegółowego: 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przedsięwzięcia: 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

Rada SGR na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej:

Nr sprawy Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji
SGR-2018-005-IS-001 Centrum Kultury Gminy Ustka Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęplinie na potrzeby  stworzenia Lokalnego Centrum Aktywności
SGR-2018-005-IS-002 Gmina Kobylnica Budowa terenu rekreacyjnego wraz przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki
SGR-2018-005-IS-004 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia GCKiP w Kobylnicy na potrzeby stworzenia kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej
SGR-2018-005-IS-005 Powiat Słupski Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym domów dla dzieci w Ustce
SGR-2018-005-IS-006 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Kluki, gm. Smołdzino na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, na potrzeby muzeum i lokalnej społeczności do obsługi imprez plenerowych i folklorystycznych

W celu zapoznania się z treścią uzupełnień lub wyjaśnień, Zarząd Słowińskiej Grupy zaprasza ww. wnioskodawców do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka), gdzie wydane zostaną pisma wzywające do uzupełnień.

Jednocześnie informujemy, że informacje o rodzaju uzupełnień zostały przesłane wnioskodawcom drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyznanie pomocy.

Wskazane wyżej uzupełnienia należy złożyć osobiście do dnia 23 kwietnia 2018r. do godz. 15:30 w min. jednym egzemplarzu w formie papierowej w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka).

Informujemy, że niezłożenie uzupełnień mających wpływ na ocenę operacji lub złożenie ich innym niż ww. terminie, miejscu i w innej formie skutkować będzie rozpatrzeniem operacji w zakresie, w  jakim została złożona. Przy ocenie pod uwagę nie będą brane również dodatkowe wyjaśnienia czy dokumenty dotyczące kryteriów niewymienionych w powyższym uzasadnieniu, tj. ocena których możliwa jest bez składania uzupełnień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SGR pod numerem: 516 559 181 lub na adres: biuro@sgr.org.pl.