Twój głos się liczy! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Zapoznaj się z dokumentami i wypełnij ankietę.

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu SGR nr 41/2018 z dnia 30 października 2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian w kryteriach wyboru w Księdze Procedur i Kryteriów SGR oraz wskaźników rezultatu w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR
z dnia 15 listopada 2018r.

 Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w kryteriach wyboru w Księdze Procedur i Kryteriów SGR oraz wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Kryteria wyboru operacji to warunki, których spełnienie umożliwia wnioskodawcom otrzymanie dofinansowania na planowane przez nich przedsięwzięcia. Kryteria zawarte są w Księdze Procedur i Kryteriów SGR, a ich zmiana wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wskaźniki służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji są zmiany w:

 1. kryteriach wyboru operacji składanych za pośrednictwem SGR w ramach konkursów na dofinansowanie wniosków oraz
 2. zmiany we wskaźnikach rezultatu

odnoszące się do przedsięwzięcia 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.

Szczegółowe zmiany w kryteriach i wskaźnikach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik nr 1 do uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konsultacji i zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Termin konsultacji: od 15 listopada 2018r. do 27 listopada 2018r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 1. e-konsultacji,
 2. ankietowania,
 3. pisemnego opiniowania wśród organizacji rybackich.

Uwagi można składać:

 1. w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sgr.org.pl.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:

Uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju

Wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju i Księgi Procedur i Kryteriów SGR z naniesionymi zmianami

Formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji.