Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 29 kwietnia 2019r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w budżecie,  wskaźnikach oraz warunkach wsparcia wnioskodawców w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Budżet LSR w większości przeznaczony jest na dystrybucję środków dla lokalnej społeczności przekazywanych poprzez wsparcie projektów dotacyjnych spełniających założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskaźniki służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Warunki wsparcia wnioskodawców określają rodzaj podmiotów uprawnionych do pozyskania środków budżetowych LSR, a także wielkość możliwej do uzyskania przez nich dotacji i poziom dofinansowania ich projektów.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest:

 • określenia przedsięwzięć LSR, na realizację których zostaną przekazane środki uzyskane w ramach premii oraz ustalenie wysokości premii,
 • ustalenia okresu, w którym będą rozliczane: dodatkowe środki oraz wskaźniki produktu zmienione w wyniku przyjęcia premii,
 • zmiana wskaźników produktu dotyczących przedsięwzięć, na które zostanie przeznaczona premia,
 • zmiana wskaźników rezultatu w zakresie celu szczegółowego: 1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru,
 • zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wskaźników produktu na realizację przedsięwzięć, na które zostanie przeznaczona premia, a tym samym korekty budżetu przeznaczonego na realizację przypisanych do nich celu szczegółowego, celu ogólnego oraz elementów całego budżetu LSR, w tym przeznaczonego na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: od 29 kwietnia 2019r. do 15 maja 2019r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 • e-konsultacji,
 • ankietowania,
 • pisemnego opiniowania.

Uwagi można składać:

 • w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • poprzez pocztę elektroniczną SGR,
 • w ramach e-ankiety zamieszczonej na stronie internetowej SGR: sgr.org.pl.

     5. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

     6. Załączniki:

 

Link do ankiety elektronicznej: http://ankieta.sgr.org.pl/