Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 3 sierpnia 2020r.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian we wskaźnikach oraz środkach finansowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Wskaźniki służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Środki finansowe służą realizacji przedsięwzięć zawartych w LSR, w tym między innymi poprzez ich dystrybucję między podmioty działające na obszarze SGR, które realizują inwestycje wpisujące się w cele ww. dokumentu.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest:

 • przeliczenie środków na przedsięwzięcia w ramach Programu PO RYBY 2014-2020 oraz przedsięwzięć z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które nie były dotychczas realizowane z złotych (PLN) na euro (EUR) według kursu równego 4,00zł,
 • zmiana środków przeznaczonych na realizację pozostałych przedsięwzięć z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wykorzystaniu różnic kursowych o łącznej wartości 188 156,00 e z przeprowadzonych naborów.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Termin konsultacji: od 3 sierpnia 2020r. do 17 sierpnia 2020r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 1. konsultacji on-line, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiety dotyczącej proponowanych zmian,
 2. e-konsultacji za pośrednictwem platformy internetowej, która zostanie udostępniona przez stronę internetową SGR: http://ankieta.sgr.org.pl/
 3. pisemnego opiniowania przez organizacje rybackie z obszaru SGR.

Uwagi można składać:

 1. poprzez pocztę elektroniczną SGR,
 2. w ramach e-ankiety zamieszczonej na stronie internetowej SGR.

5. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:

Zał. nr 1 – uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju,

Zał. nr 2 – wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju SGR z naniesionymi zmianami,

Zał. nr 3 – formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji.