Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 21 kwietnia 2020r.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian we wskaźnikach oraz warunkach promocji działań SGR w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR oraz zmian w sposobie oceny kryterium punktowego objętego Księgą Procedur i Kryteriów LSR.

Wskaźniki służą pomiarom efektywności realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju SGR i są zbieżne z kryteriami oceny wniosków. Wskaźniki znajdują się w treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Promocja działań SGR służy informowaniu o przedsięwzięciach wspierających lokalną społeczność, w tym poprzez organizowanie naborów wniosków. Sposoby jej realizacji znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kryteria wyboru LSR to warunki nieobowiązkowe, które spełnia operacja złożona w ramach naborów dotacyjnych, pozwalające na zwiększenie jej szans na wybór do dofinansowania.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest:

 • ustalenie wskaźników pomiędzy poszczególnymi okresami rozliczeniowymi w ramach przedsięwzięć: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru, 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska, 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego,
 • korekta w założeniach odnoszących się do promocji LSR polegające na zmianie budżetu, kanałów komunikacji, częstotliwości realizacji działań, usunięciu nieefektywnych narzędzi promocji.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: od 21 kwietnia 2020r. do 7 maja 2020r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

 1. konsultacji on-line, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiety dotyczącej proponowanych zmian,
 2. e-konsultacji za pośrednictwem platformy internetowej, która zostanie udostępniona przez stronę internetową SGR: http://ankieta.sgr.org.pl/,
 3. pisemnego opiniowania przez organizacje rybackie z obszaru SGR.

Uwagi można składać:

 1. poprzez pocztę elektroniczną SGR,
 2. w ramach e-ankiety zamieszczonej na stronie internetowej SGR

5. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

6. Załączniki:

 • uzasadnienie proponowanych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju,

 • wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju SGR z naniesionymi zmianami,

 • wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów SGR z naniesionymi zmianami,

 • formularz ankietowy, za pomocą którego należy składać uwagi w ramach konsultacji.