Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Finanse w organizacji – możliwości i wyzwania” realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Konferencja dedykowana będzie przedstawicielom/kom trzeciego sektora z powiatu słupskiego  i miasta Słupska.  Podczas spotkania porozmawiamy o źródłach finansowania organizacji pozarządowych oraz przybliżymy informacje dotyczące zasadach wyboru rodzaju księgowości i wzorów sprawozdań finansowych obowiązujących organizacje pozarządowe.

Na zakończenie konferencji do działania zainspirują przedstawiciele/ki spółdzielni socjalnych. Poznamy dobre praktyki funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej o zróżnicowanym zakresie działalności.

Spotkanie obędzie się 8 grudnia (piątek) 2017 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Początek spotkania o godzinie 09.30.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres: cio@cio.slupsk.pl do dnia 04.12.2017. 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji, otrzymają stosowne potwierdzenie drogą mailową do dnia 06.12.2017.