Data publikacji informacji: 26/02/2018

 

Ogłoszenie nr 1/2018/OW/R

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje o zamiarze realizacji projektu własnego w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

 • Rozwój istniejących szlaków turystycznych związanych z rybactwem

w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 pkt. 4 Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 9 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1435, z późn. zm.).

Wysokość środków na realizację operacji

50 000,00 PLN

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1,
 • w terminie do 28.03.2018r.,
 • bezpośrednio w biurze SGR:

Słowińska Grupa Rybacka

Przewłoka, ul. Ustecka 8

76-270 Ustka

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Informacja o kryteriach weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

 1. Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest podmiotem kwalifikującym się do przyznania pomocy zgodnie z zapisami rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 9 września 2016r. właściwymi dla rodzaju działania zidentyfikowanego dla operacji własnej? (Odpowiedź jest udzielana na podstawie weryfikacji dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia określających statut podmiotu)
 2. Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest podmiotem kwalifikującym się do przyznania pomocy zgodnie z zapisami przedsięwzięcia określonymi w LSR? (Odpowiedź jest udzielana na podstawie weryfikacji dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia określających statut podmiotu)

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej przedsięwzięcie skierowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)).

 1. Czy zamiar realizacji operacji został podpisany przez osobę(y) uprawnioną? (Odpowiedź jest udzielana na podstawie weryfikacji dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia – czy podpisy złożyły osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz, figurujące w odpowiednich rejestrach (KRS, rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, rejestrze stowarzyszeń zwykłych, itp.))
 2. Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji może skorzystać z limitu środków wsparcia na beneficjenta określonym w rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 9 września 2016r. (Odpowiedź jest udzielana na podstawie informacji przygotowanej przez Biuro SGR o sumie kwot wsparcia ustalonych dla danego podmiotu zgłaszającego w ramach naborów przeprowadzonych wcześniej dla danego przedsięwzięcia oraz limitu środków na beneficjenta określonych dla danego rodzaju działania w rozporz. MGMiŻŚ z dnia 9 września 2016r.)

 

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

 1. umowa spółki lub statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo statut instytutu – kopia,
 2. dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

– oryginał lub kopia.

                                                                                                                            

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji własnych:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

Informacja o kryteriach wyboru operacji własnej wraz z podaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – kryteria oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 23 pkt., minimalna liczba punktów niezbędna do wybrania operacji do dofinansowania wynosi 40%, tj.: 9,20 pkt.

Kryterium podstawowe: Operacja zakłada zwiększenie liczby partnerów należących do szlaku

Kryterium pomocnicze: Operacja poprzez swoją kompleksowość wydłuża sezon turystyczny, tzn.: ponad połowa usług świadczonych przez partnerów jest dostępna przez cały rok – 0 albo 5 pkt..

Kryterium
Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie tworzenia produktów turystycznych związanych z sektorem rybołówstwa – 0 albo 5 pkt.

Sposób weryfikacji – dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo w tworzeniu szlaku turystycznego (np. oświadczenia partnerów)

Operacja zakłada zwiększenie liczby partnerów należących do szlaku:

–      co najmniej o 4 podmioty – 4 pkt.,

–      co najmniej o 2 podmioty – 2 pkt.

Operacja zakłada rozwój szlaku będącego częścią większego przedsięwzięcia (innego szlaku, sieci, itp.) – 0 albo 5 pkt.
Operacja poprzez swoją kompleksowość wydłuża sezon turystyczny, tzn.: ponad połowa usług świadczonych przez partnerów jest dostępna przez cały rok – 0 albo 5 pkt.
Punkty prowadzone przez partnerów szlaku znajdują się minimum w 4 gminach z obszaru SGR – 0 albo 4 pkt.

Sposób weryfikacji – oświadczenia partnerów szlaku o prowadzeniu punktów wchodzących w szlak w danej gminie.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. _pdf
 2. _doc

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI  PROJEKTU WŁASNEGO:

 1. Informacja o wyniku oceny

2. Rejestr interesów

3. Deklaracja bezstronności

4. Protokół z posiedzenia Rady ws. wyboru operacji własnych