Jesteśmy stowarzyszeniem, które od 2009 roku aktywnie wspiera rozwój lokalny. Naszą podstawową działalnością jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programów operacyjnych – PROW oraz Rybactwo i Morze. Naszym celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego na wielu płaszczyznach, m.in. aktywizacji społecznej, zawodowej oraz gospodarczej mieszkańców, czy wspierania rozwoju ich edukacji.

Obecnie koncentrujemy się na działaniach związanych z edukacją nieformalną młodzieży i dorosłych. Obejmują one tematy: propagowanie wiedzy o ekonomii społecznej, ekologii, przedsiębiorczości, wolontariacie, metody pracy z młodzieżą, prawa podstawowe. Naszym celem jest wyłanianie wartości i akceleracja rozwoju. Chcemy podnieść swoje kompetencje na wyższy poziom włączając kontekst europejski–euromobilności, eurowolontariatu, euroedukacji i międzynarodowych partnerstw. Chcemy wejść do puli organizacji uczących się, zwinnie zarządzanych, gotowych do podejmowania wyzwań. Jesteśmy zdeterminowani do podjęcia uczenia się na głębokim poziomie, pracując nad podniesieniem swoich kwalifikacji, zdolności szkoleniowych i facylitacyjnych. Ukierunkowujemy się na uczenie przez działanie i doświadczenie (wolontariat), uczenie niezawodowe młodzieży i dorosłych, trening grupowy, metody aktywizacji Action Learning, mentoring, coaching, Job Shadowing, facylitacja, neuronauka.

Najważniejsze projekty:
1) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
podejmowane działania: animacja, doradztwo, mentoring, szkolenia, w tym w ramach Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej
grupy docelowe: NGO, młodzież, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

2) Szkoła Biznesu dla NGO
podejmowane działania: działania edukacyjne, wzmacnianie przedsiębiorczości
grupy docelowe: lokalni liderzy, działacze, członkowie NGO

3) LGD
podejmowane działania: szkolenia, doradztwo, konsultacje dot. aplikowania o środki UE
grupy docelowe: mieszkańcy, rybacy, przedsiębiorcy, NGO, JST

4) Słowiński Szlak Rybacki
podejmowane działania: koordynacja i współdziałanie lok. przedsiębiorców w zakresie turystyki

Współpracujemy międzysektorowo: NGO, samorządy, biznes, szkoły. Jest to współpraca w różnych wymiarach, często przybiera formę projektów partnerskich. Nasze stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt ze szkołami z obszaru. Działania, które realizujemy często skierowane są do uczniów (np. zajęcia z edukacji morskiej, czy projekt współpracy o tematyce ekologicznej, w którym odbiorcami było blisko 1400 dzieci u każdego z Partnerów). Ze szkołami współpracujemy również w kontekście funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Słupska i samorządów uczniowskich.

Inne formy współpracy to:
1) Sieć COP – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (PS COP) jest federacją organizacji pozarządowych specjalizujących się we wspieraniu trzeciego sektora w województwie pomorskim. Wsparcie udzielane jest również grupom inicjatywnym, grupom nieformalnym i osobom indywidualnym realizującym oraz mającym wolę realizacji działań społecznych i obywatelskich;

2) Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – cel wzmacnianie kompetencji kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk i doświadczeń OWES w kształtowaniu przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.