Dokumenty konkursowe dot. podejmowania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją mieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego: OPERACJE W RAMACH RLKS – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (pomorskie.eu)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • RODO

 • Informacje pomocnicze

UMOWA (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – wersja pdf

 • Umowa o przyznaniu pomocy – wersja edytowalna

 • Załącznik nr 1 Biznesplan – wersja pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – wersja pdf  / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja pdf wersja edytowalna

 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja pdf wersja edytowalna

 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja pdf wersja edytowalna

 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja pdf / wersja edytowalna

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność pdf / wersja edytowalna

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pdf / wersja edytowalna

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Dokumenty dot. projektów grantowych -PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją mieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego: OPERACJE W RAMACH RLKS – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (pomorskie.eu)

 • Wniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna / pdf

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf)

 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji pdf / wersja edytowalna

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf / xlsx) – wersja 3z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf)

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf)

 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (pdf)

 • Załącznik nr 3-  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

 • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf / wersja edytowalna

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Dokumenty dot. operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokuzamentacją mieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego: OPERACJE W RAMACH RLKS – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (pomorskie.eu)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Wniosek o przyznanie pomocy pdf / wersja edytowalna

 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • Biznesplan (wersja edytowalna)

 • Biznesplan – tabele finansowe

 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 • Biznesplan Inkubator (wersja edytowalna)

 • Biznesplan Inkubator – tabela finansowa

UMOWA O DOFINANSOWANIE (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 8 Oświadczenie (współwłaściciel przedsiębiorstwa) o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf / wersja edytowalna

 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf / wersja edytowalna

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Wniosek o płatność pdf / wersja edytowalna

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf / wersja edytowalna

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf / wersja edytowalna

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Dokumenty dot. przyznania pomocy – RYBY

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokuzamentacją mieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego: DOKUMENTY DO POBRANIA – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (pomorskie.eu)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

UMOWA

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Wniosek o płatność

 • Instrukcja wypełniania do wniosku o płatność

 • Sprawozdanie

 • Instrukcja do sprawozdania

 • Instrukcja do wskaźników

 • Wskaźniki rezultatu

Dokumenty SGR

Legislacja

_Covid-19