Członkowie
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15 – zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 27 kwietnia 2012r.

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
  6. Wybór do Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Słowińskiej Grupy Rybackiej i odczytanie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału funkcji pomiędzy Członkami Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej przyjmowane są do dnia 18 grudnia 2017r. Zgłoszenia powinny zawierać komplet dokumentów załącznikowych wskazanych w kartach i zostać złożone w oryginale w Biurze SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka.